X3MEDIA UGOVOR

Ugovor br. ___________

Broj Racuna: 160:401895-04

OPŠTI USLOVI O PRUŽANJU INTERNET USLUGA

Član 1.

Predmet opštih uslova poslovanja

Predmet Opštih uslova poslovanja davaoca Ugovora (u daljem tekstu „Opštih uslova”) je omogućavanje KORISNIKU od strane “VAWireless d.o.o.” stalne veze sa Internetom putem TCP/IP protokola i wireless linka uspostavljenog između KORISNIKA i “VAWireless d.o.o.”, za koju je korisnik dužan da plati “VAWireless d.o.o.” određenu naknadu po važećem cenovniku.

Član 2.

Obaveze korisnika

KORISNIK ne može prilikom korišćenja usluge koja je predmet ovih Opštih uslova postupati protivno imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, bilo nedozvoljenim prenošenjem ili snimanjem podataka, ili ugrožavanjem nečije intelektualne i materijalne svojine ili na bilo koji drugi način.